Χαρακτηριστικά


Που απευθύνεται;

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στους τομείς του λιανεμπορίου.

Δείτε αναλυτικά...

Τι ενέργειες επιχορηγούνται;

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση «digi-retail» μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών:

  • Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια)
  • Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια).

Δείτε αναλυτικά...

Τι δαπάνες επιχορηγούνται;

Οι Κατηγορίες Δαπανών (ΚΔ) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι ακόλουθες:

  • ΚΔ (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού»
  • ΚΔ (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service»
  • ΚΔ (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής»

Δείτε αναλυτικά...

Προθεσμίες

Η έναρξη υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης, θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης και θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Δείτε αναλυτικά...

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα 100.000.000 ευρώ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Ύψος επιχορήγησης και Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ. Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στα 10.000 ευρώ, εκτός από την περίπτωση των Επιχειρήσεων με 0 εργαζόμενους (0 ΕΜΕ6) όπου ο ελάχιστος προϋπολογισμός ορίζεται στα 5.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά...

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους, δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής, εκ μέρους της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης συμμετοχής στη Δράση.

 

Γεωγραφική περιοχή

Αιτήσεις για Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές είναι όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας.

 

Από πού χρηματοδοτείται;

Η Δράση digi-retail χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

Δείτε αναλυτικά...

Περιεχόμενο Ιστού