Συχνές Ερωτήσεις

FAQ: 1. Λογαριασμοί χρηστών πληροφοριακού συστήματος1.1. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις;
1.2. Τι χρειάζεται να συμπληρώσω για να πιστοποιηθώ ως χρήστης στο Πληροφοριακό Σύστημα και να μπορώ να υποβάλλω αίτηση;
1.3. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο email σε παραπάνω από έναν λογαριασμούς χρήστη;
1.4. Για πόσο καιρό ισχύει ο λογαριασμός που φτιάχνω στο πληροφοριακό σύστημα?
1.5. Τι συμβαίνει αν χάσω τον κωδικό πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής της αίτησης?
1.6. Πότε μπορώ να ξεκινήσω τη δημιουργία της ηλεκτρονικής αίτησης;
1.7. Μέχρι πότε μπορώ να δημιουργήσω λογαριασμό νέου χρήστη για να υποβάλλω αίτηση;
1.8. Δεν μπορώ να εισέλθω στο λογαριασμό χρήστη. Το σύστημα αναφέρει ότι κλειδώθηκε. Τι θα πρέπει να κάνω;
1.9. Δεν έχω λάβει email ενεργοποίησης του λογαριασμού χρήστη που δημιούργησα. Τι θα πρέπει να κάνω;

FAQ: 2. Υποβολή2.1. Ποιο είναι το κατώτατο όριο προϋπολογισμού της αίτησης;
2.2. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα της αίτησής μου χωρίς να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική υποβολή;
2.3. Πως μπορώ να είμαι βέβαιος ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής μου ήταν επιτυχής;
2.4. Υπέβαλα την ηλεκτρονική αίτηση αλλά έχω εισάγει εκ παραδρομής λάθος στοιχεία. Τι μπορώ να κάνω;
2.5. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί ο «φάκελος αίτησης»;
2.6. Τι γίνεται σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής του φυσικού φακέλου της αίτησης;
2.7. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν την επιλέξιμη ενέργεια στην οποία αντιστοιχούν;
2.8. Θα πρέπει να υποβάλλω τα (εξοφλημένα) τιμολόγια στο φάκελο της πρότασης;
2.9. Ποια ακριβώς έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης απαιτούνται ανάλογα με τη νομική μορφή επιχείρησης;
2.10. Τι πρέπει να προσκομίζεται από επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δεν καταθέτουν Ε3 κλπ.;
2.11. Εκ παραδρομής δεν απέστειλα όλα τα δικαιολογητικά. Μπορώ να υποβάλλω συμπληρωματικά στοιχεία/έγγραφα για να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του ελέγχου πληρότητας/ορθότητας;
2.12. Πώς υπολογίζεται η προθεσμία των 10 ημερών για την αποστολή του φακέλου της αίτησης; ΄Εχει σημασία η ώρα αποστολής;
2.13. Τι σύμβαινει αν η καταλακτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου αίτησης είναι αργία?
2.14. Για πόσα υποκαταστήματα σε διευθύνσεις που ανήκουν στο ίδιο ΕΠ/ΠΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης, μπορεί μια επιχείρηση να κάνει αίτηση;
2.15. Για τις ΑΠΔ, οι οποίες οφείλουν να υποβληθούν σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί Ε7, απαιτείται μόνο το συγκεντρωτικό πρώτο φύλλο ή όλη η εσωτερική ανάλυση ανά εργαζόμενο;
2.16. Πως αποτυπώνονται τα κέρδη μιας επιχείρησης για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επίσημα φορολογικά στοιχεία;
2.18. Πως τεκμηριώνεται η εμπρόθεσμη παραλαβή της αίτηση?
2.19. Πως συμπληρώνονται τα οικονομικά στοιχεία του πίνακα Β της αίτησης όταν η πρώτη χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη;
2.20. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για υποκατάστημα, τι πρέπει να υποβληθεί όσον αφορά το δικαιολογητικό με Α/Α-1 του πίνακα 6.4.2 στον Οδηγό Υποβολής;
2.21. Τι δικαιολογητικά στοιχεία απαιτούνται για την τεκμηρίωση της μετοχικής σύνθεσης στις επιχειρήσεις με νομική μορφή Α.Ε.;
2.22. Τι στοιχεία απαιτούνται για την τεκμηρίωση των οικονομικών στοιχείων για το οικονομικό έτος 2011 για τις επιχειρήσεις με Γ’ κατηγορίας βιβλία;
2.23. Τι στοιχεία απαιτούνται για την τεκμηρίωση των οικονομικών στοιχείων για το οικονομικό έτος 2011 για τις επιχειρήσεις με Β’ κατηγορίας βιβλία;

FAQ: 3. Αξιολόγηση3.1. Πώς βαθμολογείται η αίτησή μου;
3.2. Πως μπορώ να ενημερωθώ για την πρόοδο του ελέγχου πληρότητας και ορθότητας της αίτησης μου;
3.3. Η ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλα χαρακτηρίστηκε ως "Ηλεκτρονικά Εγκεκριμένη". Θα πρέπει να ξεκινήσω την υλοποίηση και να κάνω τις δαπάνες του έργου;

FAQ: 4. Υλοποίηση4.1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου;
4.2. Σε πόσο διάστημα θα πρέπει να υλοποιηθεί η επένδυση;
4.3. Μπορεί το μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης να αναπτύξει το λογισμικό που απαιτεί η επένδυση και επομένως οι δαπάνες να αφορούν κυρίως δαπάνες μισθοδοσίας χωρίς να υπάρχει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών;
4.4. Ποια είναι η τελική διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων;
4.5. Επιτρέπεται η επέκταση του χρονοδιαγράμματος της επένδυσης πέραν των 18 μηνών;
4.6. Για τα αιτήματα τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί, θα εκδοθεί απόφαση αποδοχής;
4.7. Μπορούν τα αιτήματα ολοκλήρωσης να υποβληθούν νωρίτερα των 18 μηνών;
4.8. Σε τι ενέργειες πρέπει να προχωρήσω αν δεν θέλω να υλοποιήσω την επένδυση;

FAQ: 5. Διάφορες5.1. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ή/ και εγκατάστασης/παραμετροποίησης μπορεί να γίνει από φυσικό πρόσωπο (ελεύθερο επαγγελματία όχι εταιρία) με Δ.Π.Υ;
5.2. Υπάρχει περιορισμός ως προς τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες;
5.3. Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες;
5.4. Το ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
5.5. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη από προμηθευτή του εξωτερικού; Η προσφορά μπορεί να είναι από το internet ή κάποιο e-shop;
5.6. Το κόστος τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης εξοπλισμού που εντάσσεται;
5.7. Στη δράση digi-retail είναι επιλέξιμες μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή και μεγάλες;
5.8. Η ιδιωτική συμμετοχή για τη δράση digi-retail αφορά αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια ή μπορεί να καλυφθεί εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου με δανεισμό;
5.9. Στα κριτήρια αξιολόγησης για τη δράση digi-retail κάποιες ακραίες δεκαδικές τιμές μπορούν να βγάλουν 1-2 εξ' αυτών εκτός ορίων για 2ο ή 3ο δεκαδικό. Τι ισχύει αυτήν την περίπτωση;
5.10. Εφόσον η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την 14η Ιανουαρίου 2011, ποια διαχειριστική χρήση θεωρείται ως τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση;
5.11. Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν για τη διαχειριστική χρήση του 2010;
5.12. Επιχείρηση λιανικού εμπορίου που ανήκει σε περιοχή ΟΠΑΑΧ είναι επιλέξιμη στη δράση digi-retail?
5.13. Όταν μία επιχείρηση υποβάλλει προσωρινά οικονομικά στοιχεία, υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί η υποβολή επιπλέον στοιχείων/δικαιολογητικών;
5.14. Πώς συμπληρώνεται ο Πίνακας Β. Οικονομικά στοιχεία της Επιχείρησης που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχέδιο στη ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της αίτησης για το τελευταίο οικονομικό έτος;
5.15. Είναι επιλέξιμα τα συστήματα εισροών-εκροών σε πρατήριο βενζίνης;
5.16. Είναι επιλέξιμο το κόστος ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού;
5.17. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών?
5.18. Είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει αλλαγή ΚΑΔ σε επιλέξιμο ΚΑΔ λιανικού εμπορίου μέσα στο 2010 ή το 2011 και όσον αφορά τον Α’ κύκλο υποβολής αιτήσεων;
5.19. Τα φαρμακεία είναι επιλέξιμα;
5.20. Αν οι γονείς υποψήφιου επενδυτή είναι αγρότες δεν μπορεί να υποβάλει πρόταση στο digi-retail;
5.21. Απαιτείται για τις ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως franchise, το συμβόλαιο με την μητρική εταιρεία;
5.22. Ποιο είναι το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος στο πλαίσιο του Α’ κύκλου υποβολής αιτήσεων;
5.23. Εταιρεία «κοινωνίας κληρονόμων» είναι επιλέξιμη μορφή επιχείρησης από την δράση;
5.24. Ποιά έτη αποτελούν τα οικονομικά έτη ν, ν-1, ν-2 για τα οποία απαιτούνται οικονομικά στοιχεία για τον Α’ Κύκλο Υποβολής αιτήσεων?
5.25. Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ (ενδιαφερόμενος δικαιούχους με γεωργική ιδότητα) στην δράση του Digi-Retail;
5.26. Επιχείρηση με έναν ή περισσότερους εταίρους/μετόχους με γεωργική ιδιότητα δύναται να επιχορηγηθεί από την δράση Dige-Retail;
5.27. Σε ποιές περιπτώσεις θεωρείται το ERP, ως εμπορικο-λογιστικό πρόγραμμα, επιλέξιμη δαπάνη για την δράση του Digi-Retail;
5.28. Σε πρατήριο καυσίμων, θα ήθελα να εγκαταστήσω αυτόματο πωλητή υγρών καυσίμων. Είναι επιλέξιμη δαπάνη;
5.29. Είναι επιλέξιμο το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξυπηρετητή που προμηθεύομαι ως εξοπλισμό στο πλαίσιο της υποκατηγορίας 1 της Κατηγορίας Δαπάνης «Προμήθεια Εξοπλισμού»;
5.30. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η σύνδεση στο Internet? Με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει η εξόφληση της δαπάνης;

Περιεχόμενο Ιστού