Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων

Απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης
Ο δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά με τη χρηματοδοτική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου στην πραγματοποίηση της Επένδυσης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)».
Οι ενέργειες δημοσιότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτά που προβλέπονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τους Οδηγούς που εκδίδει η Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Δείτε αναλυτικά...

Ένταξη Πράξεων / Έργων
Οι τελικές λίστες των Εγκεκριμένων, Επιλαχουσών και Απορριφθεισών Αιτήσεων διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. ή στο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., το οποίο με απόφασή του εισηγείται απ’ ευθείας στον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης / χρηματοδότησης τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων της εν λόγω δράσης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάθε διακριτού κύκλου υποβολών επενδυτικών σχεδίων της δράσης, δημοσιεύονται Πίνακες Εγκεκριμένων, Επιλαχουσών και Απορριφθεισών Αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης.

Δείτε αναλυτικά…

Αιτήματα Τροποποίησης Εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του, το Επενδυτικό Σχέδιο της Επιχείρησης εγκρίθηκε με βάση συγκεκριμένες ελάχιστες προϋποθέσεις και κριτήρια, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση η οποία οδηγεί στη μη ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών, ενώ είναι δυνατό να οδηγήσει στην Ανάκληση της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης.

Δείτε αναλυτικά…

Αιτήματα Ολοκλήρωσης
Με την ολοκλήρωση της Επένδυσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) η Δικαιούχος Επιχείρηση θα πρέπει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση αποδοχής – έγκρισης της αίτησης, να υποβάλλει Αίτημα Ολοκλήρωσης της Επένδυσης.

Δείτε αναλυτικά…

Καταβολή Επιχορήγησης
Μετά την έκδοση της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης και πριν την υποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης επένδυσης, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα (προαιρετικά) να υποβάλει αίτημα για τη λήψη προκαταβολής μέρους της δημόσιας επιχορήγησης. Για την καταβολή αυτής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι αντίστοιχες διαθέσιμες πιστώσεις.
Η προκαταβολή θα ανέρχεται στο 35% της δημόσιας επιχορήγησης επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της εγκεκριμένης πράξης.

Δείτε αναλυτικά…

Περιεχόμενο Ιστού